opleiding

2018 Gecertificeerd Centered Riding Instructeur level I - opleidingsinstituut Alona

2017 Systemisch Coachen - opleidingsinstituut Bert Hellinger Groningen.

2016 Authentiek coaching - opleidingsinstituut Frame Amsterdam 

2015 Authentiek coaching - opleidingsinstituut Frame Amsterdam.

2011 Ausbildung zum Ausbilden opleiding - IHK Trier